فرصت های بالقوه شبکه های اجتماعی در نظام بانکی

فرصت های بالقوه شبکه های اجتماعی در نظام بانکی

فرصت های بالقوه شبکه های اجتماعی در نظام بانکی

اخیراً شبکه های اجتماعی مجازی در کانون توجه بانک ها قرار گرفته اند و یکی از حوزه های کلیدی در تغییر شیوه خدمت رسانی و ارتباط با مشتریان بانک ها تلقی می گردند. بسیاری از کارشناسان بانکی معتقد هستند که نظام بانکی تا سال 2020 نسبت به دهه های پیشین بسیار متفاوت خواهد شد که یکی از کلیدی ترین حوزه ها تا زمان مذکور، شبکه های اجتماعی خواهند بود که بانک ها بایستی آن را به عنوان یک منبع ارزشمند با پتانسیل بالا به رسمیت بشناسند. شبکه های اجتماعی مجازی یک گزینه قابل قبول است که بانک ها می توانند از آن جهت تمایز خودشان از رقبا استفاده کنند.


دانلود فایل

مرجع مقاله:

پیوندها