كارت امتيازي متوازن به عنوان تکنيک اندازه گيري و ارزيابي عملکرد (قسمت اول)

كارت امتيازي متوازن به عنوان تکنيک اندازه گيري و ارزيابي عملکرد (قسمت اول)

كارت امتيازي متوازن به عنوان تکنيک اندازه گيري و ارزيابي عملکرد (قسمت اول)

   ارزيابي عملكرد واحدهاي كسب وكار همواره يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران و مسئولان اين واحدها در طول تاريخ بوده است. اهميت اندازه گيري عملكرد برای سازمان ها مشخص شده است و چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي نقش مهمي ايفا می كند چرا كه از طريق محاسبه عملكرد، به شفاف تر شدن وضعیت سازمان ها كمك مي كند. ارزيابي عملكرد از جمله بهترين راه هاي به دست آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري در سازمان ها است.
   درگذشته موفقيت سازمان ها تنها بر اساس سنجه هاي مالي ارزيابي مي شد. اما با افزايش رقابت در بازار، سازمان ها به این درک نائل شدند که علاوه بر سنجه هاي مالي، بایستی ساير جنبه هاي عملكردی سازمان (ابعاد غیر مالی) نيز مدنظر قرار گرفته شود. در اواخر دهه 1980، مقالات متعددي در نشريات گوناگون در مورد ناكارآمدي روش هاي ارزيابي عملكرد شركت ها منتشر شد و بسياري از صاحب نظران استفاده گسترده و انحصاري از معيارهاي مالي در ارزيابي عملكرد را به نقد كشيدند. پيش از آن نيز هاپ وود  (1972) به عدم كفايت شاخصهاي سنتي مالي درارزيابي عملكرد سازمان ها اشاره كرده بود .فرضيه ها و يافته هايي كه بعدها بر مبناي مطالعات هاپ وود شكل گرفتند نيز حاكي از آن بودند كه تكيه صرف بر شاخص هاي عملكرد مالي، پيامدهاي زيان باري را به همراه دارد و ممكن است به ايجاد تنش هاي شغلي و بي اعتمادي به سرپرستان بينجامد. از اینرو تمركز صرف بر مقياس هاي سنتي حسابداري مالي نظير نرخ بازگشت سرمايه و دوره بازگشت سرمايه، بسیار مورد انتقاد قرار گرفت و بدین منظور چارچوب ها و مدل هاي مختلفي براي سنجش عملكرد مطرح شده اند كه مدل هاي جايزه كيفيت اروپايي و جايزه مالكوم بالدريچ و چارچوب هايي از قبيل هرم عملكرد و كارت امتيازي متوازن از اين جمله اند.


دانلود فایل

مرجع مقاله:

پیوندها