كارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک (قسمت دوم)

كارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک (قسمت دوم)

كارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک (قسمت دوم)

   کاپلان و نورتون که در سال 1992 رويکرد کارت امتيازي متوازن را  براي ارزيابي عملکرد سازمان‌ها مطرح نمودند، در سال 1993 آن را نه فقط به عنوان يک سيستم اندازه‌گيري عملکرد بلکه به عنوان يک سيستم مديريتي بيان کرده و بر نقش چشم انداز، مأموريت و استراتژي در سازمان تاکيد کردند. آن‌ها در مقاله سال 1996 شکل توسعه يافته‌تري از روش ارزيابي متوازن را به عنوان سيستم مديريت استراتژيک ارائه و آن را در چهار فرآيند مطابق شکل زیر  تشريح کردند.اگرچه ارزيابي متوازن در ابتدا به عنوان يک تکنيک ارزيابي عمليات به سازمان‌ها معرفي گرديد، اما به تدريج براي بسياري از شرکت ها به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک درآمد. بسياري از شرکت‌ها دريافتند که كارت امتيازي متوازن مي‌تواند به وسيله تجزيه و تحليل جزئيات دقيق بين اهداف ارزيابي عمليات و نتايج واقعي، علل پيدايش عمليات نامساعد و نارسايي‌هاي سيستم موجود را مشخص سازد و لذا از كارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم مديريت استراتژيک استفاده کردند.


دانلود فایل

مرجع مقاله:

پیوندها