نظرسنجی

فرم نظرسنجی

نام و نام خانوادگی :
میزان تحصیلات :
رشته تحصیلی :
  • نظر شما درباره عملکرد تهیه گزارشات اطلاعات اعتباری در شرکت تدبیرگران بهساز ملت چگونه است؟
  • نظر شما در مورد ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول در شرکت تدبیرگران بهساز ملت چگونه است؟
پیوندها