news code : 1837  |  event date : Sun May 15, 2022 15:32:6  |  Number Of Comments : 0
اسدی(مدیرعامل)، رستمی (نائب رئیس هیأت مدیره)، ضمن معارفه قاسمی فرید (عضو موظف جدید هیأت مدیره)، از مدیریت‌های دفتر مرکزی بازدید نمودند.
news code : 1835  |  event date : Sun May 01, 2022 13:30:49  |  Number Of Comments : 0
پاسداشت این روز در ایران برخاسته از مبانی اعتقادی و ارزش‌های ملی ریشه در توصیه‌های دینی دارد؛
news code : 1836  |  event date : Sun May 15, 2022 15:23:3  |  Number Of Comments : 0
مجید قاسمی فرید، به‌عنوان عضو موظف جدید هیأت مدیره شرکت تدبیر ملت منصوب گشت.
news code : 1834  |  event date : Sat Apr 16, 2022 11:42:20  |  Number Of Comments : 0
مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ شرکت تدبیر ملت در ساعت ۹ روز چهار شنبه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
Page1of212.Next.GO6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0