برگزاری جلسه ستاد مرکزی مدیریت هزینه

برگزاری جلسه ستاد مرکزی مدیریت هزینه

برگزاری جلسه ستاد مرکزی مدیریت هزینه

اولین جلسه ستاد مرکزی مدیریت هزینه با حضور مدیرعامل و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

در راستای سند تحول بانک ملت در افق 1400 و زمینه سازی بستری در جهت کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت تدبیر ملت، جلسه ستاد مرکزی مدیریت هزینه با حضور آقای اسدی مدیرعامل و سایر اعضای این کمیته با محوریت ساماندهی به فعالیت های شرکت، به کارگیری مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان و بررسی اجزای هزینه ها و درآمدها صبح امروز در دفتر مدیرعامل تشکیل شد.

مرجع خبر:

پیوندها